Privacyverklaring juwelen Rayjo nv

A. VOORAFGAAND

Deze pagina is het laatst aangepast op 15/03/2023.

Voor raadpleging van eerdere versies kan u een verzoek richten per gewone post aan JUWELEN RAYJO NV, met maatschappelijke zetel te Rijfstraat 6, 2018 Antwerpen of per e-mail aan johan.vancamp@rayjo.be

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals voorzien in de Europese privacyregels (GDPR) vanaf 25 mei 2018[1] (Hierna: ‘AVG’)

B. GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij, m.n. JUWELEN RAYJO NV, met maatschappelijke zetel te Rijfstraat 6, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0453.178.357 (Hierna: ‘JUWELEN RAYJO’), de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, geautomatiseerd verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten-leveranciers- en orderbeheer en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

De contactpersoon voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke) is Dhr. Johan Van Camp, zaakvoerder van JUWELEN RAYJO.

Voor informatie kan u steeds terecht per gewone post aan JUWELEN RAYJO NV te Rijfstraat 6, 2018 Antwerpen of per e-mail aan johan.vancamp@rayjo.be

C. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG, en meer in het bijzonder op basis van:

  • artikel 6.1.a.: uw toestemming
  • artikel 6.1.b.: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • artikel 6.1.c.: wettelijke verplichting
  • artikel 6.1.f.: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u steeds het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.

D. MEDEDELING AAN DERDEN

Wij kunnen de gegevens die u heeft bezorgd overmaken aan een derden. Wij werken nl. samen met bepaalde dienstverleners (zoals personen die instaan voor de webhosting en IT-infrastructuur, consultants, boekhouders, advocaten,…), met wie wij een verwerkersovereenkomst sluiten.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren conform de wettelijke eisen.

Uw gegevens worden op geen enkel ogenblik verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

E. BEWAARPERIODE

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of zolang noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. inzake fiscale verplichtingen).

Als u een contact- of aanmeldformulier invult, dan wel een e-mail stuurt , dan worden de gegevens die u ons meedeelt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

F. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Conform de AVG kan u:

  • te allen tijde inzage vragen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens (laten) verbeteren indien onjuist of onvolledig;
  • uw persoonsgegevens laten verwijderen;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken;
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • kopie te bekomen (in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens en deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap;

U heeft daarenboven steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U kan uw bovenstaande rechten uitoefenen middels e-mail aan johan.vancamp@rayjo.be of per post aan JUWELEN RAYJO NV –  Johan Van Camp te Rijfstraat 6, 2018 Antwerpen

G. KLACHTEN

Indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te bespreken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen (JUWELEN RAYJO NV te Rijfstraat6, 2018 Antwerpen of via johan.vancamp@rayjo.be)

U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

H. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van onze website kennis van krijgt of van zodra wij u de papieren versie van de gewijzigde privacyverklaring bezorgen.

[1] Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)